Page 56 - Groot Nyvendaal - 9 Schitterende appartementen in Velp
P. 56

56
Algemene Verkoopbepalingen
 Gemeentelijke voorwaarden
De aankoop
Kosten tijdens de bouw
Op de verkoop van de woningen zijn de gemeentelijke voorwaarden van toepassing. Deze zijn te verkrijgen bij de verkopende makelaar en worden zover van toepassing opgenomen in de overeenkomst.
Wanneer u besluit tot aankoop van een woning over te gaan, wordt dit vastgelegd in een tweetal overeenkomsten. In de koopovereenkomst wordt vastgelegd dat WeBro -Invest
BV u de grond, waarop uw woning gebouwd gaat worden, levert. In de aannemingsovereenkomst wordt de aannemer verplicht om de woning te bouwen en te leveren. Beide overeenkomsten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich onder andere de koopsom te betalen. Nadat deze overeenkomsten door koper, verkoper en aannemer zijn getekend, worden deze naar de notaris gezonden. In de meeste gevallen is de koper niet in staat binnen veertien da- gen conform de overeenkomsten de verschuldigde bedragen te voldoen. De aannemer is meestal bereid voorlopig uitstel te verlenen, mits over deze bedragen een rente wordt vol- daan, zoals dit is geregeld in de aannemingsovereenkomst.
Volgens het schema in de aannemingsovereenkomst ver- vallen de bouwtermijnen van uw woning. U krijgt hiervoor termijnfacturen van de aannemer. Deze factuur moet u tel- kens voorzien van uw handtekening en doorsturen naar de bank waar u een hypotheek heeft afgesloten. Voor het deel van de hypotheek dat bij de bank in depot blijft, ontvangt
u een rentevergoeding die gelijk is aan de rente die u moet betalen. U betaalt per saldo, dus uitsluitend rente over de reeds betaalde termijnfacturen. De rente die u tijdens de bouwperiode moet betalen over het opgenomen deel van de hypotheek noemen we depotrente.
Algemene bepalingen
U kunt ervan overtuigd zijn dat WeBro -Invest BV en de aannemer, indien u besluit een woning te kopen, alles in het werk zullen stellen om het in ons gegeven vertrouwen waar te maken. Het streven is, binnen de gegeven kwaliteit een zo goed mogelijk product te leveren. Deze brochure is nauw- keurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect en de adviseurs van dit plan. Ondanks het bovenstaande moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloei- end uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
De ondernemer is gerechtigd tijdens de (af)bouw wijzi- gingen in het plan aan te brengen, waarvan de noodzake- lijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bereikbaarheid van de woning. Deze kosten zullen geen der partijen enig recht geven tot het vragen van verrekening van minder- of meerkosten. De indeling op de situatietekening van het openbare terrein (paden, groen, parkeerplaatsen en dergelijke) is aangegeven aan de hand van de laatst bekende gegevens. Wijzigingen hierop vallen buiten de invloedsfeer van de ondernemer. Onderstaand wordt een overzicht gege- ven van de gang van zaken die volgt op het tekenen van de koop- en de aannemingsovereenkomst.
Garantie
Vrij op naam (v.o.n.)
De woningen worden gebouwd en verkocht met het garan- tiecertificaat van Woningborg. Het garantiecertificaat wordt u door Woningborg N.V. toegezonden, nadat de aannemings- overeenkomst door beide partijen is ondertekend. Hierin
zijn formele regelingen opgenomen, zoals de garantierege- ling, garantienormen, reglementen van inschrijving en een standaard aannemingsovereenkomst. De overheid heeft
het waarborgcertificaat van Woningborg officieel erkend. Het Woningborg Garantie - en Waarborgcertificaat betekent dat u als koper met een financieel gezonde en technisch vakbekwame onderneming zaken doet. Mocht de aanne- mer onverhoopt failliet gaan tijdens de bouwperiode, dan draagt de Garantie- en Waarborgregeling er zorg voor dat uw woning wordt afgebouwd. De Garantie- en Waarborgrege- ling is primair gekoppeld aan de woning, zodat u bij verkoop binnen de garantietermijn de rechten uit de Garantie- en Waarborgregeling kunt overdragen aan de nieuwe eigenaar.
Aan de bank verschuldigde afsluitprovisie of eventuele andere bankkosten
Kadastrale inmeting
Aansluitkosten van water-, riool- en elektriciteitsleidingen
Woningborg
De kosten van gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering
Naar de notaris
De koopsommen van de woning zijn vrij op naam, tenzij uit- drukkelijk anders is vermeld. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning zijn gemoeid, in de koopsom zijn inbegrepen.
Enige tijd voor de datum van het passeren van de notariƫle akte (een zogenaamde akte van transport) van de kavel, ontvangt u van de notaris een afrekening van hetgeen u tot dan toe verschuldigd bent. Op deze afrekening staat ook het bedrag dat u aan hypotheek ontvangt, hoeveel vervallen aannemingstermijnen betaald dienen te worden en hoeveel bij de bank in depot blijft. Aan extra kosten kunnen hierop onder anderen vermeld zijn:
Grondkosten
Bouwkosten
Sanitair
Architect- en constructeurhonorarium Notarishonorarium, in verband met de transportakte Verkoopkosten
De rente over nog niet betaalde maar wel verschuldigde termijnen tot de transportdatum (indien van toepassing)
De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
Gemeenteleges (bouwvergunning, welstandsadvies, eventuele procedures)
BTW indien van toepassing (thans 21%, een eventuele wijziging wordt conform wettelijke voorschriften doorberekend)
Bij het transport tekent u meestal twee akten:
De transportakte van de grond De hypotheekakte
De met de financiering van uw woning verbandhoudende kosten zijn niet in de koop- en aannemingsovereenkomst inbegrepen. De kosten zijn ondermeer:
Notariskosten inzake hypotheekakte
Advies-, afsluitkosten en hypotheek
Eventuele kosten voor aanvraag Nationale Hypotheek- garantie
Rente tijdens de bouw
Hypotheek
Wellicht zal voor het bekostigen van een eigen woning een hypothecaire geldlening aangevraagd moeten worden. De financiƫle adviseur kan behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypothecaire geldlening die aan uw persoonlijke wensen voldoet.
   54   55   56   57   58