Page 57 - Groot Nyvendaal - 9 Schitterende appartementen in Velp
P. 57

Andere kosten die niet in de koopsom zijn opgenomen:
Constructie
het ophangen van wasgoed op zondag en/of bijvoor- beeld het ophangen van wasgoed aan de binnenzijde van het (dak)terras of balkon, en niet hoger dan balustradehoogte;
De abonnee-/ aansluitkosten op het telefoonnet De abonnee-/ aansluitkosten op de cai
Kosten keuken
Kosten voor eventueel meerwerk
Een nieuwbouwwoning heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad, om (krimp) scheur- vorming zoveel mogelijk te voorkomen raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken.
het onderhoud van de gevelbeglazing;
het maken van afspraken om het aanbrengen van zaken die afbreuk doen aan de kwaliteit van het project of het wooncomfort te voorkomen. Minimaal eenmaal per jaar zullen de eigenaren vergaderen. In de verga- dering wordt de begroting en hoogte van de service- kosten vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. De eigenaren dienen hiervan, maandelijks 1/12 deel te voldoen, eventueel naar rato van oppervlak. De vereni- ging wordt vertegenwoordigd door een administrateur, die door de VvE kan worden benoemden ontslagen.
De administrateur, die zelf geen eigenaar behoeft te zijn, kan worden bijgestaan door een uit de eigenaren gekozen voorzitter en kan worden gecontroleerd, door de uit de eigenaren te kiezen kascontrolecommissie.
In het reglement staat tevens het aantal stemmen vermeld, dat elke eigenaar in een vergadering kan uit- brengen. Een voorlopige opgave van de servicekosten ligt bij de makelaar ter inzage.
er worden regels opgenomen inzake het plaatsen
van opstallen of hoge beplanting in de tuinen van
de benedenwoningen.
om ervoor te zorgen dat de VVE goed van start zal gaan wordt er in het eerste jaar een VVE beheerder ingehuurd.
Binnen twee weken na oplevering van de gemeenschappe- lijke gedeelten zal de aannemer bij Woningborg een verzoek indien tot uitgifte van het waarborgcertificaat voor de gemeenschappelijke gedeelten ten behoeve van de VvE. Woningborgstelt echter onder meer wel de voorwaarde dat het opleveringsrapport door beide partijen ondertekend dient te zijn, ongeacht de eventuele aard en hoeveelheid van de bij oplevering geconstateerde gebreken.
Kosten inrichting
Kosten aanleg privé tuin
Kosten erfafscheidingen (conform verkooptekening behorende bij contract)
Onderhoudsperiode
Verzekeringen
De eventuele onvolkomenheden geconstateerd tijdens de oplevering, worden zo snel mogelijk verholpen. Gedurende zes maanden, gerekend vanaf de datum van oplevering, kunt u nieuwe onvolkomenheden die niet het gevolg zijn
van verkeerd gebruik of het “werken” schriftelijk aan de aan- nemer mee te delen. Nadat alle voor herstel in aanmerking komende onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, worden wij en de aannemer geacht aan onze verplichtingen te hebben voldaan. Eventuele onvolkomen na deze periode worden conform de van toepassing zijnde regeling van Woningborg behandeld.
Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tegen de risico’s van brand- en stormschade. Vanaf de oplevering van de woning/pand dient de koper of VVE de woning/pand zelf te verzekeren.
Mogelijkheden meer- en/ of minderwerk
Bij al onze woningen worden de kopers in de gelegenheid gesteld te kiezen uit een ruime mogelijkheid aan wijzigin- gen, zodat de woning zoveel mogelijk kan worden aangepast aan persoonlijke wensen. Een overzicht van deze wijzigingen treft u op de standaard meer- en minderwerklijst aan. Bij het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst zal aan u een kopersinformatiemap worden overhandigd. Deze map bevat onder meer gegevens betreffende de afhan- deling van eventueel meer- en/of minderwerk. Tevens wordt meer uitvoerige informatie gegeven met betrekking tot de woning en de Woningborg Garantieregeling 2016.
Algemeen
Oplevering
De kopers van de woningen worden straks gezamenlijk eigenaar van een zogenaamd appartementsrecht, het- geen recht geeft op een appartement met berging die deel uitmaken van het gehele gebouw. De parkeerplaatsen in de stallingsgarage zijn zelfstandige appartementsrechten.
Na aanvang van de bouw wordt u een globale opleverings- prognose gegeven. De datum waarop uw woning waar- schijnlijk aan u wordt opgeleverd. Wij moeten daarbij de no- dige reserve in acht nemen, omdat een woningbouwproject altijd uniek is en veel onzekere factoren zijn. Als het vriest, kan er niet worden gemetseld; als er veel regen valt, kan
De eigenaren zijn van rechtswege lid van de Vereniging
van Eigenaren (VvE), waarvan het regelement (statuten) in de daartoe door de notaris opgemaakte akte van splitsing
is vastgelegd, c.q. in welke akte wordt verwezen naar het modelreglement van de Koninklijke Notariële Broederschap (thans genaamd Koninklijke Notariële Beroeps Organisatie). Dit reglement ligt bij de makelaar ter inzage.
Het gebouw, waarvan het door de koper aangekochte woning deel uitmaakt, dient uiteraard te worden onder- houden. In bedoeld reglement staat vermeld voor welk deel elke eigenaar in de gemeenschappelijke kosten (service- kosten) dient bij te dragen. Bij deze kosten zijn onder meer inbegrepen de opstalverzekering, het onderhoud en/of de vernieuwing van gemeenschappelijke ruimten, de algemene installaties en gebouwdelen, zoals de lift, de entree, het trappenhuis, het dak, de gevels, et cetera. Zo zal de VvE ook met de (mede) bewoners van de woningen een aantal be- langrijke afspraken maken, te denken valt bijvoorbeeld aan:
Disclaimer
er niet worden geschilderd, etc. Wij zullen u uiterlijk twee weken voor de oplevering informeren over de definitieve opleveringsdatum en het tijdstip. Derhalve adviseren wij u een ruime marge te nemen ten opzichte van tussentijds aan u verstuurde prognoses voor het maken van afspraken met uw leveranciers e.d. Wanneer de woning opleveringsgereed is, ontvangt u een uitnodiging om samen met de uitvoerder uw woning te inspecteren. Tijdens deze inspectie worden eventueel nog aanwezige onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd. Indien u vooraf aan al uw financiële verplichtin- gen heeft voldaan en de akte van levering van de woning en eventuele hypotheekakte is voldaan, ontvangt u na onder- tekening van het ‘Proces verbaal van oplevering’ de sleutels van uw woning. Voor oplevering wordt het sanitair, de tegels en de beglazing schoon gewassen. De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten en wordt uitgevlakt opgeleverd. Bedieningsvoorschriften en garantie- bewijzen worden gebundeld en in 1-voud, tijdens oplevering aangeleverd.
De in deze brochure bijgevoegde tekeningen van platte- gronden, gevelaanzichten, doorsneden en illustraties, zijn uitsluitend bedoeld als schematische voorstelling en
dienen niet ter bepaling van enig recht. De op tekening aangegeven maten zijn “circa” maten. Daar waar op de teke- ningen huishoudelijke apparaten, meubilair, tuinaankleding, vlonders, badkamerinrichting et cetera staan aangegeven,
Controleer voor de opleveringsdatum:
uw opstalverzekering uw inboedelverzekering
Vereniging van Eigenaren (VvE)
het wel of niet toepassen van een harde vloer- bedekking, zoals tegels, parket of laminaat in de appartementen zelf;
ja of nee ten aanzien van eenheid en kleur van de zonwering;
is dat uitsluitend gedaan ter illustratie. Deze worden niet meegeleverd. Het aantal en de locatie van de PV-panelen op de illustraties is indicatief en volgt uit de EPG-berekeningen. De beschreven opties zijn mogelijk afhankelijk van het moment van koop. Bespreek uw wensen tijdens
het verkoopgesprek. Op de situatie
aangegeven openbare bestrating,
erfafscheidingen, hagen, verlichting,
openbaargroen en de plaats van de
hemelwaterafvoeren kan na uitwerking
van de plannen nog wijzigen.
het gebruik van elektra in de individuele bergingen in de bergingenruimte, met betrekking tot het eventueel plaat- sen van grote stroomverbruikers, zoals vriezers, et cetera;
57
 


   55   56   57   58   59